SITE.RU

Umumiy gigiena kafedrasi
» Озбекистан Республикасынын биринши президенти Ислам Каримовтын жаркын естелигине Улыўма гигиена кафедрасы Қаллиева Тойдыхан Абдужаббаровна, аға оқытыўшы

Озбекистан Республикасынын биринши президенти Ислам Каримовтын жаркын естелигине Улыўма гигиена кафедрасы Қаллиева Тойдыхан Абдужаббаровна, аға оқытыўшы

   Хазирги уакытта путкил уатанымыз халыклары ауыр жогалтыуга ушырады. Ел басшымыз Ислам Каримовтын Озбекистаннын рауажланыуы, халыкымыздын мапи жолында амелге асырган жумыслары, реформалары жыллар откен сайын кадири асып баратугынына гуман жок екенлигин айта аламыз. Озбекистан Республикасынын биринши президенти Ислам Каримовтын жаркын естелигине багышланып,онын мамлекетимиздин гуллеп рауажланыуы жолында ислеген уллы хызметлерин бизин келешегимиз болган жасларга талим тарбия бериуде улкен бир мийрас болган китапларында айкын кориуимизге болады. Буны 2008 жылы баспадан шыккан И.А.Каримовтын «Жокаргы манауият женилмес куш» китабында «Бугин биз тарийхый бир дауирде халыкымыз оз алдына ийгиликли хам уллы махсетлер койып, парахат - тыныш турмыс кеширип, даслеп озинин куши хам имканиятларына таянып, демократиялык мамлекет хм пукаралык жамийет курыу жолында улкен натийжелерди колга киргизип атырган бир заманда жасап атырмыз- деп айтып отеди. Сондай- ак И.А.Каримовтын «Ана журтымыздын ыгбалы хам уллы келешеги жолында хызмет етиу – ен жокары бахыт» китабынын мазмуны хам ахмийетинде «Гарезсизлик биз ушын ауели озлигимизди анлау, инсанлык кадиримизди, урип - адет хам кадириятларымызды, мукаддес ислам динимизди, уллы ата-бабаларымыздын, азийз аулие хам уламаларымыздын теберик атларын хам мийрасын тиклеу, жас ауладымызды миллий хам улыума адамзатлык кадириятлар руухында тарбиялау усаган шексиз имканиятларды ашып берди – деп корсетеди.

   «Биз откен дауирде амелге асырган ислеримизге баха берер екенбиз, «Кеше ким едик, бугин ким болдык?» деген сорау тийкарында олардын манисин хам ахмийетин озимиз терен коз алдымызга келтиремиз.

   Айне уакытта, «Ертен ким болыуымыз, кандай жана шеклерди ийелеуимиз керек?» деген сорау тууралы тек гана ойлап коймастан, балки амелий ислеримиз бенен оган жууап бериуимиз лазым»

   Елимиздин гарезсизлик жылларында ерискен табысларынын хакыйкый манисин тусиниу ушын бурынгы турмысты кешеги турмыс пенен салыстырыу керек, сонда биз «Ким едик, енди ким болдык?» деген сорауга исенимли жууап бере аламыздеп атап отеди.

Бул сорауга бизин Каракалпакстан Республикамыз орайы Нокис каласы гаресизлик жылларында мамлекетимиздин тез рауажланып киятырган ен гоззал,заманагой калаларынан бирине айланганлыгы хаммемизде улкен кууаныш багышлайды.

   Текте откен жылдын озинде 175 объектке улкен колемдеги курылыс хам абаданластырыу ислери акырына жеткизилиди. Дослык каналынын кала орайында агып отетугын болеги бетонланып,онын атырапы абаданластырылып хам коркем баг жаратылды.Сондай-ак кала орайында бийик сулыу имаратлар бой тиклеп, гонелери реконструкция кылынып каламыз коркине корик коспакта.

   Туўылып атырған балалардың көпшилиги нәгиран болып туўылған. «Экосан» халық аралық қорының мағлыўматларына қарағанда ғәрезсизликке шекем Өзбекистанда жылына 35000 туўылған балалар басының өлшеми нормадан киши болып туўылғанлығы ашынарлы жағдай болсада, бул ҳаққында ҳеш жерде айтылмаған ҳәм жазылмаған.

   Бир пестицид себепли баўыр кеселлиги, балалар кеселлиги, ҳәмледар ҳаяллардың кемқанлық кеселлигине шалынғанлығы, нәгиран перзентлер туўылыўы көбейип кеткен еди. Медицина тараўында бир шприц пенен онлап инсанларға хызмет көрсетилетуғын еди.

Мәмлекетте системалы тәлим, ден-саўлықты сақлаў, спорт ҳәм дене тәрбияны раўажландырыў, кадрлар таярлаў, жәмийетлик инфраструктура объектлери менен тәмийинлеў дәрежесин асырыў үлкен нәтийже бермекте.

Кең көлемли жумыслардың нәтийжесинде халықтың орташа өмир көриў дәрежеси 67 жастан 73,2 жасқа жетти.

Биз усы көрсеткиш бойынша дүньяның раўажланган мәмлекетлери дәрежесине жақынластық.

Турмысымызда әмелге асырылып атырған бундай өзгерислер нени аңлатады?

Мәмлекетимизде заманагөй демократиялық жәмийет қурыў ҳәм үзликсиз раўажланып атырғанлығы, халықтың турмыс дәрежеси ҳәм сыпатының жоқарылап барыўына экономикамыздың тез пәт пенен өсип атырғанлығы, Өзбекистанымыздың халық аралық майдандағы абырой-итибарының артып баратырғанлығынан дерек береди.

   Китапта Президентимиз хазирга заман басшысы кандай болыуы керек деген маселе устинде пикир журитеди.

Мен, ен алды менен, басшы адам узакты кориуи хам терен ойлап жумыс алып барыуы керек , озин ойламастан, ен алды менен, озине исенген халыктын дардин, гамын, онын тагдири, ертенги кунин ойлап жасауы лазым, Сынаулардан откен адамларды басшы етип сайлау зарур.

Тарийх– мысалы бир айна Китапта тарийхты билиу – бул турмыслык зарурлик, бул озликти анлау дегени, сонын ушында тарийхтан орнек алып, уллы ата-бабаларымыз бенен мактанып жасауымыз кереклиги, тарийхый катиресиз келешектин жок екенлиги хар тареплеме далиллеп корсетиледи.

«Жаксы кунлер, абат хам парауан турмыстын кадирине жетиу ушын адам базы-базыда артына назер таслап турыуы керек. Тарийхтан сабак шыгарып жасауы лазым» И.Каримов

Кекселер – уйимиздин пайызы, периштеси Бул болимде кекселердин жамийетлик роли терен соз етиледи хам 2015 жылдын «Кекселерди кадирлеу жылы» деп жарияланыуы мунасибети менен бул маселенин жане де артканы корсетиледи.

   «Биз бугин кескелеримизди кандай кадирлесек, кандай ардакласак, келешекте балаларымыз да бизди дал сондай ардаклайды»

«Бизиң қарияларымыз қашан дуаға қол ашпасын,

Жаратқанымыздан ел-журтымызға тынышлық

ҳәм аманлық, пәраўанлық сорайды.

Егер кимниң үйинде усындай қариялары болса,

олар – бахытлы инсанлар».И.А.Каримов

Хаял бахыты- жамийет бахыты Хаял – кызларга айрыкша итибар бериу, олардын мийнетин жениллестириу кереклигин, хаялды ардаклаган еркек бахытлы болатугынын, хаялды хурмет кылган миллет кем болмайтугынын айрыкша атап отеди. «Хаял гоззал болса – алем гоззал, хаял бахытлы болса – шанарак, путкил жамийет бахытлы болады. Хаялды хурмет кылсак, миллетти хурмет кылган боламыз»

И.Каримов

Перзентлеримиз бизден де кушли, билимли, дана хам албетте бахытлы болыуы шарт

«Оз омирин, оз тагдирин ана Озбекистанымыз бенен тыгыз байлап, келешекке карай улкен исеним менен умтылып атырган балалар – бул менин балаларым»

И.Каримов

Еркин пикирлейтугын, хазирги заман илими хам касип онерлерин пухта ийелеген, ел журты, халкына пидайы, биз баслаган ислерди дауам еттириуге укыплы болган хар тареплеме саламат ауладты калиплестириу – китапта орайлык маселе етип койылган.

Хаял бахыты- жамийет бахыты

Хаял – кызларга айрыкша итибар бериу, олардын мийнетин жениллестириу кереклигин, хаялды ардаклаган еркек бахытлы болатугынын, хаялды хурмет кылган миллет кем болмайтугынын айрыкша атап отеди.

«Хаял гоззал болса – алем гоззал, хаял бахытлы болса – шанарак, путкил жамийет бахытлы болады. Хаялды хурмет кылсак, миллетти хурмет кылган боламыз»

И.Каримов

 

Ислам Каримов. «Ана журтымыздын ыгбалы хам уллы келешеги жолында хызмет етиу – ен жокары бахыт»

Президентимиздин бул жана шыгармасы жамийетлик-сиясий хам философиялык илимлерге косылган бийбаха улес болды.

Ол елимиздин жаркын келешегин аныклап бериуши дастур десек дурыс болады. Китаптагы путкил жамийет, халык, инсан ушын жол корсетиуши компас болатугын идеяларды уйрениу, оларды жасларымыздын санасына, калбине жеткериу, биз, зыялылардын миннети хам уазыйпасы болып есапланады. «Биз хеш кашан хеш кимнен кем болмаганбыз хам кем болмаймыз», деген шакырыклары бизди бархама алга умтылдырады. Ел басшымыздын пак руухы, насиятлары бизге биз касип маманы етип таярлап атырган жасларымызга беккем таяныш болыуына хам биз жасларды ол инсаннын мунасип орынбасарлары етип тарбиялауга уаде беремиз.

 

 

 


Метки:

Baholash

Saytimizga baho bering [?]

A`lo
Yaxshi
Yaxshi ... lekin ...
Yaxshiroq
Yamon